Jump to content
Sign in to follow this  
nianaguerrero

Hello all,

Recommended Posts

Vân H?i cho thuê xe du l?ch ?i hang Múa giá r? t?i Hà N?i

 

Hang Múa n?m d??i chân núi Múa, mang m?t v? ??p h?u tình ??n tim bi?t bao khách du l?ch. Nhìn t? d??i chân núi b?n s? nhìn th?y nh?ng b?c ?á tr?ng d?n ??n ??nh núi. Hai bên b?c thang là ???ng trang trí v?i nh?ng con r?ng ho?c ph??ng ???c ch?m kh?c theo ngh? thu?t th?i Tr?n.

Trong bài vi?t này, D?ch v? cho thuê xe 16 ch? giá r? s? cùng b?n ghé th?m hang Múa và khám phá nh?ng nét c? kính c?a ??a danh này.

Theo thuy?t x?a k? l?i, khi vua Tr?n r?i ?ô v? Hoa L? l?p Am Thái Vi th??ng ??n hang d??i núi này nghe các cung t?n ?àn ca múa hát nên hang ???c l?y tên là hang Múa.

Núi Múa n?m gi?a không gian là nh?ng cánh ??ng mênh mông, bát ngát. Trung tâm khu di tích là m?t h? xanh nhân t?o, hai bên là nh?ng hàng cây xanh t?o nên m?t không gian vô cùng thoáng ?ãng và ??p m?t.

j9njLhO.jpg Vân H?i cho thuê xe du l?ch ?i hang Múa giá r? t?i Hà N?i

?? th?y h?t v? ??p c?a núi Múa, b?n ph?i ?i h?t 486 b?c ?á. Càng lên cao, không gian càng r?ng l?n ???c thu vào trong t?m m?t là cánh ??ng lúa và nh?ng núi ?á ?? kích th??c ??ng s?ng s?ng. Các ng?n tháp d?n thu vào t?m m?t, ch? còn ng?n tháp trên ??nh cao nh?t v?n hiên ngang nh? ?ang thách th?c du khách m?i l?n ??n.

Khi du l?ch hang Múa, b?n không th? b? qua các món ?n t? dê nh? dê tái chanh, c?m cháy ch?m s?t dê, n??ng…V?t c? n?i ?ây c?ng khá n?i ti?ng. Hay các quán cà phê ? khu du l?ch khá ít, t?t h?n h?t là vào m?y quán n??c ven ???ng, ng?m c?nh nh?p ng?m trà c?ng r?t thú v?.

T? ??nh hang Múa, du khách s? nhìn th?y Tam C?c – Bích ??ng. Khung c?nh thiên nhiên th? m?ng và tr? tình làm du khách c?m th?y mình có ???c m?t chuy?n ?i ý ngh?a. M?t ni?m vui không nh?, m?t s? tho?i mái c?c ??, ??ng th?i c?ng là m?t l?n h?a h?n s? tr? l?i n?i ?ây l?n n?a trong nh?ng l?n du l?ch Ninh Bình ti?p theo.

D??i ?ây chúng tôi gi?i thi?u ??n b?n d?ch v? cho thuê xe giá r? t? Cho thuê xe 4 ch? ??n 45 ch?, cho thuê xe theo tháng, xe c??i h?i và b?ng giá c?a công ty Vân H?i ?? b?n tham kh?o cho các chuy?n ?i c?a mình:

Q6pkOSc.png B?ng giá cho thuê xe du l?ch t?i Vân H?i

L?u ý:

- B?ng giá trên ?ã bao g?m chi phí: x?ng d?u, c?u ???ng, l??ng lái xe, b?o hi?m dân s? và có th? thay ??i theo th?i ?i?m ??t xe.

- Ch?a bao g?m 10 % VAT

N?u b?n mu?n s? d?ng d?ch v? cho thuê xe giá r? du l?ch Sapa t?i công ty Vân H?i m?i b?n hãy liên h? ngay v?i công ty chúng tôi qua s? hotline: 024.3993.65.65 - 0969.183.183 -0903.441.336 ?? ???c t? v?n t?t h?n.

Chúc các b?n s? có chuy?n ?i cùng nhi?u k? ni?m v?i d?ch v? Cho thuê xe 4 ch? Hà N?i c?a Vân H?i.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Welcome to the forums! What costume are you thinking of pursuing?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×